Aktualne zmiany w prawie podatkowym

30.04.2021

Podatek dochodowy:

 • Podwyższenie podstawowej kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej od podatku na dzieci oraz zryczałtowanych kwot na osoby niepełnosprawne i na opiekę pielęgniarską, a także dostosowanie tabeli podatkowej doprowadzi do obniżenia podatku dochodowego.
 • Dodatek za dojazd do pracy zostanie podniesiony do 0,35 euro od 21. kilometra. Przez pierwsze 20 kilometrów wynosi nadal 0,30 €.
 • Od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. za każdy dzień, w którym działalność zawodowa jest wykonywana wyłącznie zdalnie, można odliczyć tzw. ulgę pracy zdalnej w wysokości 5 euro, maksymalnie 600 euro rocznie. Jednakże za poszczególne dni nie można żądać zwrotu kosztów home office ani kosztów podróży. Dodatek na home office jest odliczany od dodatku na koszty uzyskania przychodu w wysokości 1.000 euro i nie jest przyznawany dodatkowo.
 • W przypadku zniżkowego wynajmu mieszkań limit, powyżej którego wynajmujący mogą odliczać swoje koszty dla celów podatkowych jedynie proporcjonalnie, zostaje obniżony z 66 % do 50 % przeciętnego czynszu lokalnego. Pomiędzy 50 % a 66 % pełne odliczenie kosztów jest możliwe tylko przy dodatniej prognozie całkowitej przewagi zysku.

Podatek dochodowy od wynagrodzeń:

 • Niektóre dodatkowe płatności pracowników są zwolnione z podatku tylko wtedy, gdy są wypłacane dodatkowo do wynagrodzenia, które i tak jest należne. Należą do nich na przykład świadczenia wypłacane przez pracodawcę na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, na promocję zdrowia w firmie lub na udostępnienie roweru służbowego. W kontekście przekształcenia wynagrodzeń takie płatności nie kwalifikują się już do ulgi podatkowej.
 • Wprowadzone w 2020 r. zwolnienie z podatku dopłat pracodawców do dodatku za pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy („Kurzarbeitergeld”) i dodatku za pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy sezonowej („Saisonkurzarbeitergeld”) zostanie przedłużone do końca 2021 r.
 • Termin dla specjalnych płatności Corona zwolnionych z podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne do kwoty 1.500 euro zostaje przedłużony do 30.6.2021 r.
 • Jeżeli przy okazji rozwiązania stosunku pracy pracodawca świadczy usługi doradcze w zakresie reorientacji zawodowej odchodzącego pracownika (tzw. doradztwo outplacementowe), nie mamy już do czynienia z wynagrodzeniem podlegającym opodatkowaniu.

Podatek obrotowy (VAT):

 • Stawki VAT obniżone w lipcu 2020 r. ponownie wynoszą 19% (stawka podstawowa) i 7% (stawka obniżona) od 1 stycznia 2021 r.
 • Od 1.7.2021 r. tzw. „Mini-One-Stop-Shop” (mini punkt kompleksowej obsługi) stanie się tzw. „One-Stop-Shop” (punktem kompleksowej obsługi) i będzie w przyszłości obejmował wszystkie usługi transgraniczne na rzecz osób prywatnych oraz sprzedaż wysyłkową (zamówienia pocztowe i „dostawy” za pośrednictwem interfejsów elektronicznych) w Unii Europejskiej.
 • W przypadku sprzedaży wysyłkowej przywożonych z państw trzecich towarów o wartości do 150 euro, od 1.7.2021 r. zostanie wprowadzony nowy tzw. „Import-One-Stop-Shop” (punkt kompleksowej obsługi w zakresie importu).
 • W przypadku przedsiębiorstw sprzedaży wysyłkowej od 1.7.2021 r. zostanie wprowadzony jednolity i niski próg dostawy dla sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej, a także nowe zasady przywozu dla dostaw z państw trzecich.
 • Obowiązek podatkowy usługobiorcy, tzw. procedura odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, został rozszerzony na usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz odsprzedawców.

Inne:

 • Dodatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) zostanie częściowo zniesiony i będzie pobierany tylko wtedy, gdy podatek dochodowy przekroczy kwotę 16 956 euro (przy rozliczeniu pojedynczym) lub 33 912 euro (przy rozliczeniu wspólnym małżonków).
 • Zasiłek rodzinny zostanie zwiększony o 15 euro na każde dziecko.
 • Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność na własny rachunek, dotkniętych czasowym zamknięciem lub spadkiem obrotów w wyniku działań podjętych w ramach programu Corona, zostanie rozszerzona (w szczególności pomoc pomostowa II i III)